top of page
School Supplies

Positiv pedagogik 

Finns det utrymme i er skola att inte bara undervisa skolämnen utan också lära eleverna välbefinnande för livet?

Det ingår i den finska läroplanen och jag tror att de allra flesta vuxna i skolan gärna vill det.

I den positiva psykologin finns många konkreta vetenskapligt baserade verktyg att jobba för det.

Så här kan vi stärka elevers välbefinnande

Positiv pedagogik handlar om hur man kan anpassa den positiva psykologin för att användas inom utbildning. I studier har man sett att då skolor systematiskt börjat jobba med positiv pedagogik har elevernas engagemang för skolarbetet ökat. På samma sätt har ångest och depressionssymptom bland eleverna minskat. Man har också sett att vitsorden förbättras, eftersom elever som mår bättre lär sig bättre.


I vårt skolprojekt för finlandssvenska elever såg vi stora förändringar i de klasser som införde program i positiv pedagogik. Elevernas psykologiska välbefinnande ökade markant jämfört med kontrollklasser. De upplevde också mer positiva känslor samtidigt som depressionssymptom och beteendesvårigheter minskade. Du kan så småningom läsa mer om resultaten från projektet här (www.folkhalsan.fi/gladje).

bottom of page