top of page
School Supplies

För skolor

Finns det utrymme i er skola att förutom att undervisa i skolämnen också ge eleverna konkreta verktyg att stärka sitt eget och andras välbefinnande? Att stärka välbefinnande ingår i läroplanen och jag tror att de allra flesta vuxna i skolan gärna vill det. Inom den positiva psykologin finns många konkreta vetenskapligt baserade verktyg att jobba för det.

Nytt filmmaterial för skolor kring välbefinnande

Genom understöd från Svenska kulturfonden har vi kunnat producera ett alldeles nytt filmmaterial för grundskolor. Materialet är tänkt att stöda arbete kring att stärka välbefinnande i skolan genom att illustrera metoder i hur man kan arbeta tillsammans med elever.

Materialet finns fritt tillgängligt för användning i skolor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videolänkar:
 

MÅTTFULLHET ONLINE (2:31)

MÄNSKLIGHET ONLINE (3:15)

RÄTTVISA ONLINE (3:53)

TRANSCENDENS ONLINE (3:23)

VISDOM ONLINE (2:11)

MOD ONLINE (1:54)

Välbefinnande PayItForward (3:52)

Konfliktlösning (5:20)

Att stärka relationer genom aktivt och konstruktivt bemötande - pojkar (2:37)

Att stärka relationer genom aktivt och konstruktivt bemötande - flickor (2:52)

Medverkande: Elever och lärare i Sundom skola och Vasa Övningsskola

Manus och regi: Jakob Johansson

Kamera och klipp: John Råholm, Björn Knif

Idé och koncept: Åse Fagerlund

Så här kan vi stärka elevers välbefinnande

Positiv pedagogik handlar om hur man kan anpassa den positiva psykologin för att användas inom utbildning. I studier har man sett att då skolor systematiskt börjat jobba med positiv pedagogik har elevernas engagemang för skolarbetet ökat. På samma sätt har ångest och depressionssymptom bland eleverna minskat. Man har också sett att vitsorden förbättras, eftersom elever som mår bättre lär sig bättre.

I forskningsprojektet Styrka, glädje och medkänsla inom grundskolan såg vi stora förändringar i klasser som införde program för att stärka välbefinnande jämfört med kontrollklasser. Elevernas psykologiska välbefinnande ökade markant. De upplevde också mer positiva känslor samtidigt som depressionssymptom och beteendesvårigheter minskade. På en fysiologisk nivå såg vi att stresshormonet kortisol var på en hälsosammare nivå under skoltid då elever systematiskt arbetat för sitt eget och klassens välbefinnande.

Önskar ni en enskild föreläsning, workshop eller en hel utbildning till er skola? Här kommer förslag på utbildningar som kan skräddarsys för er skolas behov och önskemål.

I stämning för inlärning

Positiva känslor som glädje, tacksamhet, intresse, hopp eller stolthet är inte bara ett tecken på en elevs eller lärares övergripande nivå av välbefinnande eller lycka. Neurovetenskapliga studier har visat att en positiv sinnesstämning uttryckligen leder till mer bredd och flexibilitet i tanke och handling. Studier som jämfört skillnader i inlärningsförmåga vid olika sinnesstämningar visar att en hjärna i positiv sinnesstämning både lär sig bättre och fungerar mera kreativt. På sikt leder ett bredare och mer flexibelt förhållningssätt till att bygga upp resurser fysiskt, psykologiskt, socialt och intellektuellt. 
 

Styrketräning

Personliga styrkor ses i förmågor att tänka, känna och bete sig vilket kan ge olika uttryck i t.ex. uthållighet, kreativitet och vänlighet. Genom att använda sig av sina styrkor kan en elev stärka både sin självkänsla och sin medkänsla. Styrkor kan också medvetet användas för att utveckla elevers talanger, intressen, förmågor och resurser. Processen handlar om att lära känna sina styrkor, utveckla dem och använda sig av dem för att hantera utmaningar i livet.
 

Medkänsla och relationskunskap

Goda relationer med andra människor är av avgörande betydelse för vårt välbefinnande. Det handlar om att stärka medkänsla, vänlighet, tacksamhet, empati, hänsyn och förlåtelse. Deltagarna får ta del av praktiska metoder att systematiskt lära eleverna att stärka goda relationer och sund konfliktlösning.

Mindset, hoppfullhet och grit

Ett dynamiskt mindset handlar om tron på den egna förmågan att lära sig och utvecklas. Det handlar om att lära elever att ställa upp meningsfulla mål, strategier att arbeta för dem och motivation och uthållighet att fortsätta arbeta för dem. 
 

Resiliens

Resiliens handlar om att lära sig livsfärdigheter att komma igen när man misslyckas. Det kan handla om strategier att komma igen vid vardagliga misslyckanden eller större svårigheter i livet. Skolstudier i resiliens visar att man genom att i preventivt syfte lära elever färdigheter i resiliens kunnat minska depressionsfrekevenser bland unga med 50%.

bottom of page