top of page
Forest Trees

Dataskyddsbeskrivning – GDPR

1.1.2021

Ditt integritetsskydd är av största vikt. På den här sidan hittar du information om dataskyddsprinciper och om hur dina personuppgifter behandlas hos Styrkebaserad utveckling och välbefinnande Ab.


Med personuppgifter avses i praktiken all information med vilken du kan identifieras antingen direkt eller genom att slå ihop uppgifter. Förutom namn, adress, personbeteckning, telefonnummer och e-postadress är personuppgifter till exempel kontonummer, uppgifter om hälsotillstånd och andra uppgifter gällande din relation till företaget Styrkebaserad utveckling och välbefinnande. 


Styrkebaserad utveckling och välbefinnande Abs dataskyddsprinciper följer EU:s allmänna dataskyddsförordning och nationell dataskyddslagstiftning.


Styrkebaserad utveckling och välbefinnande Ab bedriver en varierad verksamhet vilket medför att vi behandlar personuppgifter beträffande 1) kunder och 2) klienter. Våra kunder är deltagare i utbildningar, personer som anmält intresse att finnas på företagets kundutskick samt kunder som köpt varor av företaget. Klienter är personer som går i psykoterapi hos företaget. För både kunder och klienter behandlas personuppgifterna endast för de ändamål de samlats in och endast av de arbetstagare som har rätt till dem endast då de behövs i arbetet. Klientuppgifter omfattas av lagstadgad sekretess och tystnadsplikt. Företaget raderar personuppgifterna då det inte längre finns laglig grund för behandlingen.


Som registrerad i våra personregister har du enligt gällande dataskyddslagstiftning vissa rättigheter i fråga om dina personuppgifter. Dessa rättigheter framgår i den allmänna EU-förordningen och inkluderar:
•    rätt att få tillgång till dina personuppgifter
•    rätt att få felaktiga personuppgifter rättade
•    i vissa fall rätt att få personuppgifter raderade
•    under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen
•    under vissa förutsättningar rätt att invända mot behandlingen
•    rätt att överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig om behandlingen baserar sig på ditt samtycke eller ditt avtal med oss.


Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till behörig tillsynsmyndighet.


Om du har frågor om våra dataskyddsprinciper eller vår behandling av personuppgifter ber vi dig vänligen kontakta oss på adressen asefagerlund@gmail.com.


Vi ber dig observera att tillgång till dina personuppgifter samt utnyttjandet av de övriga rättigheter som tillkommer dig förutsätter att vi kan identifiera dig på ett tillförlitligt sätt, så att vi kan säkerställa att dina personuppgifter inte hamnar i fel händer.


Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera våra dataskyddsbeskrivningar vid behov. Vi informerar dig om väsentliga ändringar i dataskyddsbeskrivningarna på ett synligt sätt, till exempel genom att lyfta fram dem på vår webbplats.
 

Styrkebaserad utveckling och välbefinnande Ab - Kundregister
DATASKYDDSBESKRIVNING

Kundregister

Våra kunder är deltagare i utbildningar, personer som anmält intresse att finnas på företagets kundutskick samt kunder som köpt varor av företaget.

1. Registeransvarig

Styrkebaserad utveckling och välbefinnande Ab FO-nummer 3172737-6

2. Kontaktperson

VD Åse Fagerlund
Adress: Kktkeskus Arvo, Tavastvägen 3, 5 vån, 00530 Helsingfors
Tel. 050 369 1984
e-post: asefagerlund@gmail.com

3. Registrets namn

Styrkebaserad utveckling och välbefinnande Ab - Kundregister

4. Syftet med registret

Hålla kontakt med kunder för att kunna boka tider, ordna grupper och olika tillställningar. Kundutskick av olika slag så som epost, bloggar etc. Även möjlighet att be om personuppgifter för forskningsändamål.

5. Registrets innehåll

Hålla kontakt med kunder för att kunna boka tider, ordna grupper och olika tillställningar. Kundutskick av olika slag så som epost, bloggar etc. Även möjlighet att be om personuppgifter för forskningsändamål.

6. Personuppgifternas ursprung

Kunderna själva, exempelvis genom att de fyllt i en blankett på företagets hemsida eller i samband med en utbildning.

7. Utgivande av uppgifter ur registret

Kunduppgifter ges inte vidare till utomstående utom på en kunds egen begäran.

8. Utgivande av uppgifter utanför EU eller ETA området

Uppgifter ges inte.

9. Principer för dataskydd i registret

Kundregistret är skyddat från användning av utomstående. 
A. Uppgifter sparade på dator förvaras bakom lösenord. 
B. Skriftliga kunduppgifter sparas i låsta skåp. 
C. Kunduppgifter i arbetstelefoner förvaras genom skärmlås på telefonen.

10. Den registrerades rätt att granska sina uppgifter

Kundregistret är skyddat från användning av utomstående. 

A. Uppgifter sparade på dator förvaras bakom lösenord. 

B. Skriftliga kunduppgifter sparas i låsta skåp. 

C. Kunduppgifter i arbetstelefoner förvaras genom skärmlås på telefonen.

11. Rätt att kräva korrigering av uppgifter

Den registrerade har rätt att be att uppgifter som gäller hen korrigeras eller tas bort ur registret om inte gällande dataskyddslagstiftning kräver att uppgifterna sparas. 

12. Förbud av marknadsföring

Den registrerade har rätt att helt eller delvis förbjuda kontakt i marknadsförings- eller forskningssyfte.

Styrkebaserad utveckling och välbefinnande Ab - Klientregister
DATASKYDDSBESKRIVNING

Klientregister

Klienter är personer som går i psykoterapi hos företaget.

1. Registeransvarig

Styrkebaserad utveckling och välbefinnande Ab FO-nummer 3172737-6

2. Kontaktperson

VD Åse Fagerlund
Adress: Kktkeskus Arvo, Tavastvägen 3, 5 vån, 00530 Helsingfors
Tel. 050 369 1984
e-post: asefagerlund@gmail.com

3. Registrets namn

Styrkebaserad utveckling och välbefinnande Ab - Klientregister

4. Syftet med registret

Insamling, registrering, bearbetning och lagring av klientuppgifter för upprätthållande av klientkontakter i psykoterapi. Dokumentering i enlighet med lagstadgade uppgifter (Lagen om privat hälso- och sjukvård 152/1990).

5. Registrets innehåll

I enlighet med Lagen om privat hälso- och sjukvård 152/1990 kan följande personuppgifter samlas in: Namn, personbeteckning, yrke, adress, telefonnummer, hemkommun, e-postadress, uppgifter om tjänster, avgifter och förverkligandet av tjänster som produceras på basis av avtal med Styrkebaserad utveckling och välbefinnande Ab, kontaktuppgifter till anhöriga och/eller intressebevakare, faktureringsuppgifter, uppgifter som hänför sig till att garantera nödvändiga uppgifter för arrangerandet, planerandet, förverkligandet eller uppföljandet av undersökningen och vården, journalanteckningar enligt rådande lagstiftning och direktiv, noteringar om utlämnandet av information samt andra eventuella journalanteckningar enligt rådande lagstiftning och direktiv.

6. Personuppgifternas ursprung

Klienterna själva. Klienterna kan också själva ge eller ge tillstånd till inhämtande av andra uppgifter relevanta för anordnande av vård (tex vid sjukhus givna diagnoser eller journalanteckningar).

7. Utgivande av uppgifter ur registret

Klientuppgifter ges inte vidare till utomstående utom på en klients egen skriftliga begäran.

8. Utgivande av uppgifter utanför EU eller ETA området

Uppgifter ges inte ut.

9. Principer för dataskydd i registret

Klientregistret är skyddat från användning av utomstående. 
A. Journalanteckningar görs i ett A-klass online patientdatasystem direkt kopplat till databasen KANTA.
B. Uppgifter sparade på dator förvaras bakom lösenord. 
C. Skriftliga kunduppgifter sparas i låsta skåp. 
D. Kunduppgifter i arbetstelefoner förvaras genom skärmlås på telefonen.
Uppgifter som enligt Lagen om hälso- och sjukvård inte längre skall lagras förstörs.

10. Den registrerades rätt att granska och korrigera sina uppgifter

Den registrerade har rätt att be om en kopia på sina egna personuppgifter. Den registrerade kan också ha rätt att be om begränsning i behandlingen av sina personuppgifter och om att personuppgifterna tas bort ur registret om inte gällande hälsovårdslagstiftning kräver att uppgifterna sparas.

11. Förbud av marknadsföring

Kontakt i marknadsföringssyfte görs inte.

bottom of page